Algemene Voorwaarden

  • Tenzij anders afgesproken worden de goederen in onze instelling verkocht. De goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper.
  • Klachten dienen te geschieden binnen de 3 dagen na levering van de goederen, voor wat de gebreken in deze goederen betreft en binnen de 3 dagen na datum van deze factuur voor wat de inhoud van deze factuur betreft.
  • Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de veertien dagen na de factuurdatum zal er van rechtswege en zonder ingebrekestellling door het enkel feit van niet-betaling een intrest van 12% 's jaars worden aangerekend op het nog verschuldigd saldo.
  • Partijen komen uidrukkelijk overeen dat, indien deze factuur veertien dagen na de factuurdatum niet werd voldaan het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel forfaitair en onherroepelijk beding zal verhoogd worden met 10%. Dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek niet gewijzigd kan worden. Zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan 25 euro bedragen.
  • Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden. Zo deze als de bijzondere.
  • De door ons opgegeven leveringstermijn kan bij niet-naleving geen aanleiding geven tot een vordering van schadevergoeding.
  • Prijzen vermeld in offertes zijn in geen geval bindend en dienen louter ter schatting van de kost, prijsschommelingen kunnen op elk moment voorkomen.
  • Bij evenementen zal er steeds een forfaitaire vergoeding in rekening gebracht worden dewelke het transport, administratie en de verwerking dekken.